Reklamní akce „Letní soutěž s Tatrou“– Česká republika

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Letní soutěž s Tatrou“ (dále jen „soutěž“), nedílnou součástí těchto pravidel jsou informace o nakládání s osobními údaji a souhlas s poskytnutím osobních údajů. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je

MarketUP s.r.o.
Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 25850504
DIČ: CZ25850504
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 174867 (dále jen „Organizátor”)

Pořadatelem soutěže je

Mlékárna Hlinsko, a.s.
Kouty 53, Hlinsko 539 01
IČ: 48169188
DIČ: CZ48169188
Zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3061
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 01.06.2018 do 20.07.2018. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let pokud zákon nestanoví jinak, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

3.2 Na Facebookovém profilu Pořadatele bude každý týden po dobu trvání soutěže zveřejněn příspěvek se soutěží pro aktuální týden (celkem 7 týdenních soutěží), soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na facebookovou stránku https://www.facebook.com/tatramleko (dále jen „soutěžní stránka“) přidá pod příslušný soutěžní příspěvek (dále jen „post“) prostřednictvím svého osobního facebookového profilu komentář s fotografií, na které bude soutěžící vyfocen s Pikaem, Jesenkou nebo Piknikem před památkou či jiným turistickým cílem (hrady, zámky, rozhledny, zoologické zahrady, atd.), čímž provede svoji registraci řádným a úplným způsobem. Z fotografie musí být patrné o jakou lokaci se jedná. Všichni soutěžící, kteří se budou účastnit týdenních soutěží budou na konci konání soutěže zařazení do slosování o hlavní výhru.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Soutěžící je oprávněn se týdenní soutěže zúčastnit pouze jednou. v daném týdnu. Duplicitní registrace budou ze soutěže vyřazeny. Soutěžící se může účastnit každé ze 7 týdenních soutěží, v takovém případě musí ale soutěžící vždy soutěžit s novou fotografií.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1.1 Výhry v týdenních soutěžích jsou dle umístění následující: 1. místo výběr jedné z následujících cen: Stan Hannah Sett 3, Batoh Husky Clever 38 l, Batoh Husky Sloper 45 l, Chladicí box Outwell 35 l, Spacák Warmpeace Viking; 2. místo Batoh Husky Boost 20 l ; 3 místo dárkový koš s výrobky značky Tatra.

4.1.2 Hlavní výhrou Letní soutěže s Tatrou je dárkový certifikát na dovolenou od společnosti Invia v hodnotě 25.000,- Kč platný jeden rok od vystavení.

4.2.1 Mechanismus určení výherců

Každý soutěžící odešle ze svého facebookového profilu do komentáře příslušného soutěžního facebookového příspěvku týdenní soutěže (postu) na facebookové stránce https://www.facebook.com/tatramleko komentář s fotografií, na které bude soutěžící vyfocen s Pikaem, Jesenkou nebo Piknikem před památkou či jiným turistickým cílem (hrady, zámky, rozhledny, zoologické zahrady atd.) Porota vybraná Organizátorem vybere nejlepší fotografie, které získají 1. – 3. místo.

4.2.2 Po vyhodnocení všech 7 týdenních soutěží budou všichni řádní soutěžící ze všech týdenních soutěží zařazení do slosování o hlavní výhru. Jeden ze soutěžících bude náhodně vybrán. Pokud se soutěžící bude účastnit 7 týdenních soutěží, bude do hlavního slosování zařazen 7x apod.

5. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu se svou adresou Pořadateli na facebookový profil Tatra a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů od oznámení výhry.

5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt či pokud mu soutěžící neposkytne adresu kam výhru zaslat.

5.4 Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. O předání výhry bude sepsán protokol, který je výherce povinen stvrdit svým podpisem. V protokolu bude vždy uvedeno jméno a příjmení a adresa výherce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

6.6 Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

6.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.


V Hlinsku dne 15. 05. 2018

This website uses cookies

We use cookies to personalize content and ads, provide social media functions and analyze our traffic. We share information about how you use our site with our social media, advertising and analytics partners. Partners may combine this information with other information you have provided or obtained as a result of using their services. Information on the processing of the personal data.

Functional

The necessary cookies help to make the website usable by enabling basic functions such as site navigation and access to secure sections of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Analytical

Statistical cookies help website owners to understand how visitors use the website. They collect and communicate information anonymously.

Marketing

Marketing cookies are used to track visitors to the website. The intent is to display an ad that is relevant and interesting to the individual user and thus more valuable to third-party publishers and advertisers.