Reklamní akce „Letní soutěž s Tatrou“– Česká republika

1. Pravidla soutěže

Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel (dále jen „pravidla“) reklamní akce „Letní soutěž s Tatrou“ (dále jen „soutěž“), nedílnou součástí těchto pravidel jsou informace o nakládání s osobními údaji a souhlas s poskytnutím osobních údajů. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla soutěže uvedené na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

Organizátorem soutěže je

MarketUP s.r.o.
Plzeňská 345/5, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 25850504
DIČ: CZ25850504
Zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 174867 (dále jen „Organizátor”)

Pořadatelem soutěže je

Mlékárna Hlinsko, a.s.
Kouty 53, Hlinsko 539 01
IČ: 48169188
DIČ: CZ48169188
Zapsaná v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 3061
(dále jen „Pořadatel“)

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu od 01.06.2018 do 20.07.2018. na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účast v soutěži

3.1 Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky starší 18 let pokud zákon nestanoví jinak, která není ze soutěže vyloučena ve smyslu článku 6.8 těchto pravidel níže, zaregistruje se pro účast v soutěži způsobem uvedeným v článku 3.2 těchto pravidel níže a splní další podmínky uvedené v těchto pravidlech.

3.2 Na Facebookovém profilu Pořadatele bude každý týden po dobu trvání soutěže zveřejněn příspěvek se soutěží pro aktuální týden (celkem 7 týdenních soutěží), soutěžící se zúčastní soutěže tak, že v době konání soutěže na facebookovou stránku https://www.facebook.com/tatramleko (dále jen „soutěžní stránka“) přidá pod příslušný soutěžní příspěvek (dále jen „post“) prostřednictvím svého osobního facebookového profilu komentář s fotografií, na které bude soutěžící vyfocen s Pikaem, Jesenkou nebo Piknikem před památkou či jiným turistickým cílem (hrady, zámky, rozhledny, zoologické zahrady, atd.), čímž provede svoji registraci řádným a úplným způsobem. Z fotografie musí být patrné o jakou lokaci se jedná. Všichni soutěžící, kteří se budou účastnit týdenních soutěží budou na konci konání soutěže zařazení do slosování o hlavní výhru.

3.3 Do soutěže budou zařazeni a výherci se mohou stát pouze ti soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky soutěže a provedou registraci řádným a úplným způsobem. Registrace soutěžícího, která neobsahuje všechny požadované údaje, nebude do soutěže zařazena. Organizátor a Pořadatel mají právo kdykoli posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími.

3.4 Soutěžící je oprávněn se týdenní soutěže zúčastnit pouze jednou. v daném týdnu. Duplicitní registrace budou ze soutěže vyřazeny. Soutěžící se může účastnit každé ze 7 týdenních soutěží, v takovém případě musí ale soutěžící vždy soutěžit s novou fotografií.

4. Výhry v soutěži, průběh soutěže, mechanizmus určení výherce

4.1.1 Výhry v týdenních soutěžích jsou dle umístění následující: 1. místo výběr jedné z následujících cen: Stan Hannah Sett 3, Batoh Husky Clever 38 l, Batoh Husky Sloper 45 l, Chladicí box Outwell 35 l, Spacák Warmpeace Viking; 2. místo Batoh Husky Boost 20 l ; 3 místo dárkový koš s výrobky značky Tatra.

4.1.2 Hlavní výhrou Letní soutěže s Tatrou je dárkový certifikát na dovolenou od společnosti Invia v hodnotě 25.000,- Kč platný jeden rok od vystavení.

4.2.1 Mechanismus určení výherců

Každý soutěžící odešle ze svého facebookového profilu do komentáře příslušného soutěžního facebookového příspěvku týdenní soutěže (postu) na facebookové stránce https://www.facebook.com/tatramleko komentář s fotografií, na které bude soutěžící vyfocen s Pikaem, Jesenkou nebo Piknikem před památkou či jiným turistickým cílem (hrady, zámky, rozhledny, zoologické zahrady atd.) Porota vybraná Organizátorem vybere nejlepší fotografie, které získají 1. – 3. místo.

4.2.2 Po vyhodnocení všech 7 týdenních soutěží budou všichni řádní soutěžící ze všech týdenních soutěží zařazení do slosování o hlavní výhru. Jeden ze soutěžících bude náhodně vybrán. Pokud se soutěžící bude účastnit 7 týdenních soutěží, bude do hlavního slosování zařazen 7x apod.

5. Předání výher výhercům

5.1 Organizátor bude výherce kontaktovat soukromou zprávou nejpozději do pěti pracovních dnů po vyhodnocení soutěže a vyzve ho, aby prostřednictvím svého facebookového profilu odeslal soukromou zprávu se svou adresou Pořadateli na facebookový profil Tatra a to ve lhůtě sedmi pracovních dnů od oznámení výhry.

5.2 Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže soutěžící, u kterých bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání nebo jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé ovlivnit výsledky soutěže, a to i prostřednictvím třetích osob. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě porušení pravidel soutěže ze strany výherce nebo jakéhokoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy.

5.3 Pokud výherce výhru odmítne, ztrácí nárok na výhru a Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům. Stejným způsobem bude Pořadatel postupovat v případě, že se nepodaří výherce opakovaně (alespoň dvakrát) kontaktovat v průběhu alespoň sedmi dní mezi jednotlivými pokusy o kontakt či pokud mu soutěžící neposkytne adresu kam výhru zaslat.

5.4 Výhry budou předány výhercům nejpozději do třiceti dnů (30) od ukončení soutěže. O předání výhry bude sepsán protokol, který je výherce povinen stvrdit svým podpisem. V protokolu bude vždy uvedeno jméno a příjmení a adresa výherce.

6. Závěrečná ustanovení

6.1 Pořadatel ani Organizátor neodpovídají za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky.

6.2 Účastí v soutěži, resp. provedením registrace, vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se soutěží, která nejsou upravená v těchto pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.

6.3 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné obdobného typu a odpovídající hodnoty. Jakákoli změna v pravidlech soutěže, zrušení soutěže a nahrazení jednotlivých výher jinými bude učiněno písemně a zveřejněno na soutěžních stránkách.

6.4 Vymáhání účasti v soutěži nebo vyplacení peněžitého plnění namísto věcných výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny věcných výher, výhry jakkoli reklamovat nebo uplatňovat práva z vadného plnění v souvislosti s převzatými výhrami. Pořadatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6.5 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora soutěže, fyzické osoby jinak spolupracující s Pořadatelem nebo Organizátorem na organizaci soutěže a osoby všem shora uvedeným osobám blízké. V případě, že se výhercem stane takto vyloučená osoba, Pořadatel podle svého uvážení může výhru poskytnout dalšímu soutěžícímu v pořadí dle těchto pravidel případně ji použít k jiným marketingovým nebo dobročinným účelům.

6.6 Organizátor prohlašuje, že společnost Facebook je zcela osvobozena od jakýchkoli závazků, které by pro ni mohly vyplývat z této soutěže. Organizátor prohlašuje, že tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí.

6.7 Tato úplná pravidla jsou zveřejněna na soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto soutěž a těmito úplnými pravidly zveřejněnými na soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná pravidla.


V Hlinsku dne 15. 05. 2018

Tato webová stránka používá cookies

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby. Poučení o zpracování osobních údajů.

Funkční

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

Analytické

Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Anonymně sbírají a sdělují informace.

Marketingové

Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách. Záměrem je zobrazit reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.